Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  Szerkesztőség: Wien, Schwedenplatz 2/ I./ 8 

e-mail: becsi-naplo@aon.at

honlap:borondi@rlan.hu

 Szerkesztik: Deák Ernő főszerkesztő, Ferenczy Klára, Kántás János, Radics Éva, S Csoma János (Ausztria), Benyák Mária, Varga Sándor (Pozsony), Böröndi Lajos (Magyarország)

  Kiadja az Ausztriai Magyar Egyesületek és
Szervezetek Központi Szövetsége
 Levelezési cím: A-1011 Wien, Postfach 358.

Web: www.borondi.eoldal.hu, www.fkkk.tvn.hu/becsinaplo, www.mosonvarmegye.eoldal.hu

 Tel./Fax: 00 43 1 532 60 49  E-mail: becsi-naplo@aon.atZweimonatsblatt der Ungarn in Österreich. Eigentümer, Herausgeber, Hersteller und Verleger: Zentralverband Ungariseher Vereine u. Organisationen in Österreieh. A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/I/8. SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Borbándi Gyula (München), Gömöri György (London), K. Lengyel Zsolt (München), Monoszlóy Dezső (Bécs), Papp László (New York), Pomogáts Béla (Budapest), Sárközi Mátyás (London), Sulyok Vince (Oslo), Szabó A. Ferenc (Budapest), Szakály Sándor (Budapest).  SZERKESZTŐSÉG: Benyák Mária, Böröndi Lajos, S. Csoma János, Deák Ernő (főszerkesztő), Ferenczy Klára, Kántás János, Radics Éva, Varga Sándor.  GRAFIKAI SZERKESZTŐ: Uzsák Zoltán GAZDASÁGI INTÉZŐ: Deák Sonja BANKKONTO: 004-46793, BLZ: 20111, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG., Hauptanstalt A-1010 Wien, Graben 21.

IBAN: AT572011100000446793 • BIC: GIBAATWW

ELŐFIZETÉS egy évre: Ausztriában 9 Euro, Magyarországon 1200,- Ft, Németországban és a többi EU-államokban 13,60 Euro, vagy annak megfelelő összeg: Svájcban 22,- Sfr. Amerikában, Kanadában, Dél-Amerikában és Ausztráliában (légipostával) 22,- US dollár (25,- Euro).TERJESZTŐINK: Amerikában: Szakács Ervin, 1041 Capri Isles Bul. #228, Venice, FL 34292. Tel.: 941 483 4465 Angliában: Hungarian Book Agency, P.O.B 1956, Durham DH1 2GA. Hollandiában: Dr. Piri Zoltán. Croeselaan 254. NL-3521 CL Utrecht. E-mail: pirizoltan@hotmail.com Kanadában: Pannonia Books Ltd., 472 Bloor St. W. 2nd floor, Toronto, Ontario M5S 1X8.Magyarországon: Librotrade Kft., H-1656, P. O. B. 126, H-1173, Budapest, Pesti út 237. Bank folyószámla: KHB Rt. 10402166-21638181-00000000.

Svájcban: B. Szabo Péter, Magyarház Alapítvány / Ungarnhaus Stiftung Buchmattweg 4, CH-8057 Zürich Bankszámla: UBS AG, 8098 Zürich
Konto Nr. 100 100 01F EBAN: CH06 0023 0230 1001 0001F
Svédországban: Szöllősi Antal, S-127 24 Skärholmen, Box 176. PlusGirot Nr.: 756987-4.

 Névvel vagy betűjellel megjelent cikkekért szerzőik felelnek és nem feltétlenül fejezik ki a szerkesztőség véleményét. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

 Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung  A–1140 Wien, Sturzgasse 1a Druck: ALWA & DEIL Druckerei Ges. m. h. H.

 


 


 

A Bécsi Napló 2011-3. száma innét letölthető! Bécsi Napló 2011/3. sz.


 

 

 

 

ZÁRÓNYILATKOZAT

 

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége 2010. szeptember 4–5-én – immár 8. alkalommal – Oberpullendorf/Felsőpulyán tartotta a „Kufstein” XI. Tanácskozást. Az Érzelem – Tudat – Vállalás, A fennmaradás (szellemi) eszköztára szórványoknak című konferencia a Nyugat-európai országos magyar szervezetek szövetsége (nyeomszsz), Felsőpulya városa és a közép-burgenlandi magyar kultúregyesület társrendezésével zajlott le. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke, levélben köszöntötte a Tanácskozást, és üzenetében Kufsteint a rabság, Felsőpulyát a szabadság jelképeként említette.

A Tanácskozás 300 résztvevője, 23 országból érkezve, 15 jeles tudós és gyakorlati szakember előadásait meghallgatva és megvitatva tárgyalt a nemzetpolitika, a nemzeti identitás és kulturális örökség aktuális kérdéseiről, a lelki, szellemi immunitást erősítő összefogás és a nevelés lehetőségeiről, illetve dilemmáiról. Az érték-mérték-minőség elv érvényesítése, az életmód, a szokások, a nemzeti szimbólumok történelmileg alakuló rendeltetését és jelentőségét is elemezték, és megvitatták. A történelmi emlékezet a magyar közösségek sajátosságait valamint kulturális hagyományait jelentősen befolyásolja.

A tanácskozást megelőző napon tartotta éves rendes közgyűlését a NYEOMSZSZ, amelyen megvitatták a szövetség törekvéseit. Ezek főként a magyar állampolgárság egyszerűsített megadásáról és a nemzeti összetartozásról szóló törvényekben testesülnek meg. A résztvevők szorgalmazták, hogy a határon túli magyarság – benne a nyugati magyar szórványok – ügye az alkotmányozás folyamatában és a tervezett felsőházban is szerepeljen.

A felsőpulyai tanácskozás indítványozza, hogy a szórvány magyarok és közösségeik fennmaradását szolgáló szervezeti és intézményrendszer kapjon erőteljesebb támogatást az anyaországtól és a befogadó államoktól. Indokoltnak tartjuk, hogy a Kárpát-medencei Szórványtanácshoz hasonlóan a NYEOMSZSZ, a LAMOSZSZ és az egyes földrészeket hatékonyan összefogó civil szervezetek közreműködésével, javaslataik figyelembevételével hozzák létre a Nyugati Magyar Kontinentális Szórványszervezetek Szövetségét.

A szórványmagyarság jövőbeni léte és kulturális küldetése nagyobb mértékben függ a magyarországi kultúrpolitikától, mint a nemzetállami és multikulturális környezet támogatásától. A befogadó államok és társadalmak esetleges érdektelensége és asszimiliációs ereje miatt a magyar szórványok fennmaradása mindenekelőtt a magyar állam érdeke és felelőssége. Ezért erre a nemzetstratégia alakítóinak és a magyar kultúra irányítóinak különös gondot kell fordítaniuk. Az előadók szerint vannak biztató jelek, mint pl. a közeli Dél-Tirol, ahol a nemzeti kisebbségek identitása, gazdasági érvényesülése, egyenjogúsága, ill. politikai, kulturális autonómiája követendő példa lehet a Kárpát-medence országaiban is. Konferenciánk hozzá kíván járulni a trianoni békediktátum okozta trauma orvoslásához, biztatóbb nemzetstratégia kimunkálásához, amely távlatot kínál nemzetünk számára, s gátat vet a demográfiai eróziónak, mérsékli a folyamatos kivándorlást a Kárpát-medencéből, illetve a magyar szórványok asszimilációját.

A tanácskozás anyagát és szellemi üzenetét a korábbiakhoz hasonlóan könyvben is megjelentetjük, és eljuttatjuk egyrészt az illetékes magyar állami szervekhez, másrészt a nyugati szórványok intézményeihez. A tanácskozás szervezői köszönetet mondanak Felsőpulya városának, ahol már az előremutató együttműködés elindult, valamint a támogató osztrák és magyar intézményeknek. A résztvevők felkérik az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségét, hogy folytassa a tanácskozás-sorozatot, s kérik a támogatók közreműködését.

 

A zárónyilatkozatot a tanácskozás egyhangúlag elfogadta. • Felsőpulya, 2010. szeptember 5.

 

 

 
A bizonyítás könyve
 
 
Harminc éves a Központi Szövetség
 
 
 
 
 
Szép kiállítású, vaskos kötettel jelentkezett az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége fennállásának 30 évfordulóján. Valójában a betakarítás könyve is és a bizonyításáé is. Betakarításé, hisz három évtized munkáját mutatja föl, s az eredmények magukért beszélnek, pezsgő egyesületi, közösségi élet folyik Bécstől Grazig, Linztől Innsbruckig. S a bizonyítás könyve is, hisz aki átolvassa a 345 oldalas kiadványt, az tudja, együtt lehet igazán súlya az ausztriai magyar társadalomnak, s a soKépkszínűség is így válik erővé. Böröndi Lajos írja a magyar nyelvű előszóban: „Az ember közösségben válik igazán emberré, s a sűrűre szőtt, ámbár láthatatlan háló megvédi, közösségében sokszor úgy lel otthonra, hogy nem feladja egyéniségét, hanem saját és társai szolgálatába állítja.”
A kötet világos szerkezetű, jól kezelhető, Történelmi áttekintéssel nyit Deák Ernő tollából, aki a magyar jelenlétet egészen 1541-től eredezteti, amikor Buda elfoglalásával a királyi udvartartás több központi hivatallal és az azokat ellátó méltóságokkal Bécsben rendezkedett be. A hosszú tanulmány akár vázlata is lehet egy később megírandó könyvnek, amely ezt a témát jobban kibontja. Deák stílusa szerencsére olvasmányos, bár a sokat mondó cím – Az ausztriai magyarok útja a XXI. századba – önmagában is elgondolkodtatja az embert. Vajon milyen lesz ez a jelenlét az egységesülő Európában, Ausztriában?
Az írást először német nyelven, majd magyarul közli a kötet, s ez a kétnyelvűség, sorrend az egész könyvön végigvonul. Így a névhasználat a német nyelvű szövegben az osztrákos formát követi, míg magyarban a magyarost.
A tagegyesületek életét „régióként” mutatja be a kötet. Bécs egyesületeivel 74 oldalon ismerkedhetünk meg. Így hírt kapunk a Szent István Egyletről, a Bécsi magyar római katolikus egyházközségről, az evangélikus gyülekezetről. Ugyancsak 10 oldalt tesz ki a Magyar Egyházszociológiai Intézetről szóló fejezet, mégis a felszín alá ritkán látónak igazi csemege. A Morel Gyula alapította intézet azzal a céllal alakult 1958-ban, hogy a kommunista korszak utáni egyházi újjáépítéshez nyújtson minél jelentősebb segítséget. A tanulmányból kiderül, hogy 52 éves története alatt folyamatosan törekedett a külföldiek objektív informálására a magyar egyház ügyeiről, s ráirányította a figyelmet a tudományos kutatás szükségességére. 2010-ben az intézet betöltve küldetését átalakult, jogutódja az „Österreichisches Institut für Ungarische Studien” lett. E fejezet kapcsán is tudatosulhat bennünk az a tény, hogy a számkivetettségbe került magyarok legnagyobb támasza az egyház volt, annak intézményei, amelyek nem csak szociális, de lelki gondozást is vállaltak.
Természetesen olyan ismert egyesületeket is bemutat a kiadvány, mint az „Europa”-Club, a Kaláka-Klub és a Semmelweis Orvosegyesület.
Ha a közösség szerepét említettük ismertetőnk bevezetőjében, akkor kissé árnyalni kell a képet, hisz személyfüggő is a kisebbségi szervezetek léte, élete. Ha Ugri Mihály nem lenne Grázban, bizonyára kurtábbra sikeredett volna a gárci magyar életet bemutató fejezet. De ugyanígy meg kell említeni Simonffy Erika és Máthé Attila nevét Linzben Karsay Péterét és Schwarz Máriáét Salzburgban, Hanák Beatrixét Innsbuckban. Természetes nem teljes a felsorolás, fáradhatatlan asszonyok és férfiak sora veszi magára munka után a szervezés terhét.
A kéretlen recezens legszívesebben azt írná, vegye mindenki kézbe a kiadványt, és nézzen ebbe a tükörbe, de az 500 példányban megjelent könyv bizonyára nem jut el mindenkihez. A Bécsi Napló honlapján (www. becsinaplo.eoldal.hu) viszont augusztus elsejétől pdf formátumban letölthető, olvasható.
Talán még egy tanulmány föllapozására érdemes serkenteni az olvasót. A salzburgi magyarok történetét a második világháborút követően Erdős Kristóf dolgozza fel. A kutatásokon és dokumentumokon alapuló írás kuriózum.
A záró részben dokumentumokat közölnek a szerkesztők, olvasható itt a Központi Szövetség alapszabálya, szkenelt formában a nyilvántartásba vétel hivatalos irata, de néhány jegyzőkönyvet, meghívót is mellékeltek hozzá.
A vaskos kiadványt fotókkal illusztrálták, ezek jórészt amatőr felvételek, de a rendezvények, a kor hangulatát kitűnően adják vissza.
Végezetül el lehet mondani, e kötet hűen dokumentálja azt a tényt, hogy a történelem viharaiban Ausztriába került honfitársaink gazdagították a befogadókat, értéket teremtettek. S fájó szívvel gondolhatunk arra, hogy Magyarország szegényebb lett nélkülük. S csak remélhetjük, hogy a „közös házban” közös gazdagodásunkat szolgálják.
 
Chronica Hungarorum Austriacorum – 30 Jahre Ungarischer Zentralverband (1980-2010) A Központi Szövetség 30 éve. Wien/Bécs. Szerkesztette: Maria Jahn-Brandenstein és Böröndi Lajos.

  

 A kötet a Cronica linkre kattintva olvasható!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetés Schmitt Pál köztársasági elnökkel

2011.03.20

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

Sulyok Vince: Vérzik a tenger (recenzió)

2010.08.10

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Könyvismertetés | Hozzászólások: 0

Közöttünk élnek - Dr. Csorba Emánuel

2010.08.04

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

A nemzeti himnuszokról

2010.08.04

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

A 80 éves Csoóri Sándor köszöntése

2010.06.02

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Köszöntő | Hozzászólások: 0

A kisebbségi kérdés europanizálása

2010.06.02

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Európa | Hozzászólások: 0

Megsebzett ünnep (október 23.)

2010.03.09

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: vezércikk | Hozzászólások: 0

„A versaillesi rendszer torzszülött fattyúja”

2010.03.09

 

 

 

 

Hadifogolyként saját hazájában (Beszélgetés Tasnádi Frigyessel)

2009.09.26

 

Közöttünk élnek - Perlaki Ferenc

2009.09.26

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Közöttünk élnek | Hozzászólások: 0